Bukovany

Ptáte se, odkud dostaly Bukovany své výrazné jméno? Jedna verze praví, že z latinského slova buccolicus = pastýř. Bývala zde odedávna pastviska, na nichž pastýři pásali dobytek. Druhý výklad, přirozenější a zdejšími lidmi se tradičně udržující, odvozuje pojmenování od buku, jehož tu v rozsáhlých lesích bývalo hojně.

Bukovany se nacházejí 4 km severozápadně od Kyjova. Leží na malém kopečku, odkud je krásný výhled po okolí. Lze je považovat za velmi starou osadu. Jedna z písemných zmínek o Bukovanech se objevuje v listině Přemysla Otakara I. a moravského markraběte Vladislava z roku 1201, kde je potvrzeno držení obce olomouckému klášteru Hradisko. Listinu přeložil nejdříve do latiny a pak do češtiny známý historik, katolický kněz dr. Bohumil Zlámal z Olomouce. Dle toho je původní název BUKOAUS, což je název ryze slovanský a znamená v překladu Bukované, tedy lidé BUKA jako osoby, nikoli tedy od buku jako stromu.

V poddanství kláštera se Bukovanským nežilo špatně. Odváděli klášteru nevelké dávky, hlavně víno, z lánu pole tři korce zrní a slušnou dávku slepic. Po krátké době klášter změnil majitele, obec je tak pronajímána různým majitelům. Posledním majitelem byl 
Jan Kropáč z Nevědomí. 20. června 1548 v Chropyni mu byla vyplacena částka 937 zlatých jako odstupné, Bukovany se stávají poddanou obcí města Kyjova. Kyjovský magistrát začal brzy uplatňovat práva na poddanské obci. Stanovil robotní a platební povinnosti, které činily ročně 20 zlatých, 118 slepic a 295 vajec. Na stavbu kyjovské radnice byl dodáván kámen z Bukovan ze Skal. Sedláci jej vozili do Kyjova. Ve Skalách tak vzniklo jezírko, později zvané Močidlo.        

17. století se vyznačuje jako období bojů, bitek a válek. Samá vojna – píše kronikář.  Robota se přiostřila, s poddanými se krutě zacházelo. Z tohoto století je také první zmínka
o velikosti obce. V roce 1656 bylo v Bukovanech 28 usedlých domů, 8 nově postavených
a jeden dům pustý. První záznamy o počtu obyvatel jsou z roku 1656, kdy bylo obydleno 
28 domů, počet obyvatel činil 144.

Obrovským přelomem pro obyvatele venkova byl rok 1848, kdy bylo úplně zrušeno poddanství. Z pouhých poddaných se stali občané. První zmínka o starostovi Bukovan je z roku 1885. Tragédií pro lidstvo jsou války. Po první světové válce byl postaven v Dědině pomník stylizovaný postavou sv. Václava, českého knížete a patrona země. Jsou na něm jména občanů, kteří zůstali na bojištích, a nese i jména obětí 2. světové války. Posvěcen byl za velké účasti zdejších i přespolních občanů dne 18. června 1922.

Svahy Bukovan byly již v dávné minulosti osázeny vinicemi, říkalo se jim hory. Víno a černý chléb byl nejčastějším pokrmem. Víno se pilo z kamenných hrnků, z nichž znamenitě chutnalo. Lisovalo se dřevěnými lisy. Bylo velmi dobré, mělo dobrou pověst a bylo žádané. Dostatek písemných zpráv o vinicích a vinařích máme od 17. stol.

Pamětihodnosti:
1874 - vybudována nová škola
1884 - založen římskokatolický hřbitov
1885 - v Dědině postavena kaple s malými slunečními hodinami, 23. srpna společně posvěcena se hřbitovem páterem Josefem Parákem
1921 - u kaple byl postaven pomník padlým, stylizovaný postavou sv. Václava, posvěcen byl
1931 - 9. srpna slavnostně otevřena budovy sokolovny, stala se místem kulturních a společenských akcí
2. září 2000 - odhalena socha sv. Urbana, patrona vinařů, na úpatí vinařské trati Skály, na břehu vodní nádrže Močidlo. Třímetrovou figuru světce vytesal z dubu akademický sochař Radim Hanke ze Zlína.
1. 5. 2004 - otevřen Bukovanský mlýn s rozhlednou a malým muzeem, ve kterém jsou exponáty z historie Bukovan.  /nechal vybudovat náš rodák Ing. Josef Kouřil z Kyjova/ dále zde stojí čtyři slovácké chalupy.
6. června 2010 - vysvěcena Křížová cesta, postavena z iniciativy bývalého starosty pana Zdeňka Slováčka. Její autor je výtvarník Lubomír Jarcovják. Posvětil biskup Msgre. Josef Hrdlička.
23. září 2012 - požehnání základního kamene kaple Jana Pavla II. děkanem Mgr. Svatoplukem Pavlicou
4. července 2013 - byl předán do Bukovan dar – relikvie bl. Jana Pavla II. od J. E. Stanislava kardinála Dziwisze z Krakowa
20. října 2013 - posvěcení kaple Jana Pavla II. arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem
21. května 2017 – slavnostní odhalení a žehnání sochy sv. Jana Pavla II. Mons. Janem Graubnerem

Osobnosti:
Učitel Karel Pelikán – narodil se v Bukovanech 25. 1. 1907, vystudoval učitelský ústav, od roku 1942 zastával funkci tajemníka okresního školního úřadu, později se stal náčelníkem orelské župy, za války se zúčastnil činnosti odbojové skupiny Obrana národa, říjen 1944 zatčen gestapem, domů se nevrátil. Před jeho rodným domem má postaven pomník.

Pavel Hanák  - katolický kněz, narodil se 25. 1.1893, na své první kaplanské místo nastoupil do Vizovic a v roce 1936 zakotvil v Kroměříži. V roce 1966 byl slavnostně ustanoven kanovníkem kroměřížské kapituly. Pochován je na kroměřížském hřbitově – zemřel 12. 5. 1979

Folklor
Chasa oblékala severokyjovský kroj při různých slavnostních příležitostech – církevní, hody, dožínky, vinobraní. Pěvecké sbory zde nepůsobily, vždy se na akci lidé domluvili.
V roce 2001 se slavilo výročí 800 let od první písemné zmínky o Bukovanech, program Setkání stárků a stárek. První zprávy o stárkách jsou z roku 1931, na oslavě přitomni nejstarší žijící stárci paní Anděla Robková a pan František Latík, kteří stárkovali v roce 1937. Po válce hody znovu obnoveny, konají se každoročně. Hody jsou velkým svátkem v obci. Hoduje se tři dny – sobota hodová zábava, neděle věnec, pondělí mlácení káčera, chodí maškarádi. Zkrátila se délka sukní u děvčat. Účinkují dva páry stárků a kolem 20 párů mládeže.
V roce 1929 byl náš hodový věnec vystaven v Národním muzeu v Praze jako jeden z nejkrásnějších věnců na Slovácku.

Tradice v obci
V obci se udržuje velké množství tradic a obyčejů. Při folklorních akcích a slavnostech se nosí severokyjovský kroj.

Působí zde Mužský pěvecký sbor – vznikl v roce 1996 a Ženský pěvecký sbor – 1997.Oba sbory naplňují své prvořadé poslání: udržování tradic v obci, oživování písní a tanců, udržování krojových součástí a hospodářského nářadí.

Sbory účinkují na folklorních festivalech ve Strážnici, v Miloticích, sečení trávy v Buchlovicích, Ženský sbor rozdává svým zpěvem radost také v okolních i vzdálenějších obcích a městech- Ostrovánky, Ždánice, Svatobořice-Mistřín, Bzenec, Moravany, Brno, Hrušovany nad Jevišovkou, Dolní Dunajovice, Uherské Hradiště.

Jednou za čtyři roky na Slováckém roku v Kyjově. To je akce celé obce -  zajišťuje zahájení Sl. roku stavěním máje na kyjovském náměstí. Zúčastňuje se kolem 200 osob v krojích – děti, mládež, dospělí. Prvním úkolem je přivézt z lesa máj, výška až 36 metrů, mládež nazdobí, koně přivezou na náměstí, muži staví ručně, naše sbory zde zpívají, děti ze ZŠ mají taneční vystoupení, ženy v košíkách nesou koláčky, které napekla paní Doubravová, nabízí je přítomným divákům spolu se štamprdlí slivovice nebo pohárkem vína.

Obnova krojů
Sbory v průběhu desetileté existence obnovily kroje. Mužské dubeňáky a dámské kožúšky, dámské a pánské krojované boty, chlapi bílé kabátce, klobúky, kocúrové rukávce. Získaly dotaci z EU. Z vlastních financí si muži pořídili marýnky, sukenice, blúzně, nové třaslavice, košule všední a parádní. Ženy kroje sváteční, parádní, všední.

Vyšívá paní Jana Brančíková, kroje žehlí a opravuje Anděla Šmídová-  také oblékají děvčata do krojů, hospodářské nářadí  - kosiska, putýnky, bečky, máselnice, klepače – vyrábí Miroslav Malíšek, kroje šije pan František Navrátil.

 

Akce 2022

bukovany setkaniobci

 

Akce 2017 - ARCHIV

27.4.      Vzpomínka na osvobození obce Bukovany, v 17:00 hodin u pomníku padlých
30. 4.     Stavění máje od 17:00 hodin v Dědině
6. 5. Bukovanský gulášek v areálu Bukovanského mlýna
7. 5.       Koncert Mužského a Ženského sboru, Sokolovna v 15:00 hod.
14. 5. Den matek ve 14:00  hod. v Sokolovně
21. 5.     Slavnostní odhalení a žehnání sochy sv. Jana Pavla II. v 16:00 hod.
31. 5.     Kácení máje od 18:00 hodin v Dědině
18. 6. Cimbály na ulici, před kaplí sv. Jana Pavla II.
20. 6. Hurá prázdniny, velké hřiště od 15:00 hod.
15. 7. Uliční turnaj v kopané, velké hřiště
11. 8.     Bigbít VSP Band, malé hřiště od 20:00 hod.
28. 9. Dáme kroj u Sv. Urbana v Bukovanech
21.-22. 10.   Bukovanské hody s věncem a kačerem
11. 11. Slavnostní otvírání vinařské uličky Vývoz
23. 12. Zpívání v Dědině u vánočního stromu
Prosinec   Vánoční koncert

 

Sv Urban OBR mensi

Kaplicka sv Anny OBR mensi